OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SWAG42 Sp. z o.o.

1.

PREAMBUŁA

 1. 1.1

  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej - Ogólne Warunki), o ile nie wskazano inaczej w odrębnej umowie z Kupującym, mają zastosowanie do zamówień i realizacji w związku z dostawami i usługami SWAG42 Sp. z o.o., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem polskim, REGON: 521519670, NIP: 5213960548, numer KRS: 0000957590, z siedzibą przy ul. ZWYCIĘZCÓW 2, piętro 1, Warszawa, Polska, 03-941 (“Sprzedawca”)

 2. 1.2

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków w każdym czasie. Zmieniona wersja Ogólnych Warunków zostanie opublikowana na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://swag42.com/ i obowiązuje od dnia tam wskazanego.

 3. 1.3

  Dla celów niniejszych Warunków Ogólnych poniższe terminy mają następujące znaczenie:

  1. “Kupujący” oznacza podmiot, któremu Sprzedający dostarcza Towary na podstawie Umowy;

  2. “Umowa” oznacza albo umowę podpisaną przez obie strony, albo fakturę proforma (dalej - “Faktura”) przesłaną Kupującemu przez Sprzedającego i zaakceptowaną przez Kupującego zgodnie z procedurą określoną w niniejszym dokumencie.

  3. “Na piśmie” oznacza każdy dokument lub informację w formie odręcznej lub drukowanej lub w dowolnej formie, którą można pobrać, wydrukować lub w inny sposób zachować w formie materialnej i odczytać, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa treści i możliwości identyfikacji podpisu. Obejmuje to dokumenty i informacje przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej.

2.

ZAKUP I SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. 2.1

  Sprzedający zobowiązuje się wyprodukować i przekazać Kupującemu towary oznaczone marką na zamówienie (“Towary”), a Kupujący zobowiązuje się przyjąć Towary i zapłacić za nie na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach i uzgodnionych przez strony.

 2. 2.2

  Towary mogą być oznaczone własnym, zastrzeżonym wzorem Kupującego, w którym to przypadku szczegóły takiego wzoru zostaną uzgodnione przez strony na piśmie.

 3. 2.3

  O ile strony nie uzgodnią inaczej, Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przedmiotów własności intelektualnej Kupującego, w tym znaków towarowych i wzorów, do produkcji Towarów. Sprzedający przyjmuje do wiadomości, że prawa własności lub prawa własności intelektualnej Kupującego, w tym znaki towarowe i projekt, pozostają wyłączną własnością Kupującego lub jego odpowiednich dostawców, a Kupujący lub jego dostawcy są wyłącznymi właścicielami wszystkich znaków towarowych, projektów, tajemnic handlowych, patentów, praw autorskich i innych praw związanych z przedmiotami, które są dostarczane Sprzedającemu przez Kupującego do celów produkcyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości, wyłączne prawa do przedmiotów własności intelektualnej, które należą do Sprzedającego, nie są przenoszone na Kupującego i pozostają własnością Sprzedającego.

3.

ZAWIERANIE UMÓW. FORMA UMOWY

 1. 3.1

  Istotne warunki umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym są uzgodnione w Fakturach. Istotnymi postanowieniami umowy są: nazwa i opis Towaru, cena Towaru oraz adres(y) dostawy (kraj). Strony mogą uzgodnić dodatkowe istotne warunki umowy.

 2. 3.2

  Faktura wysłana przez Sprzedawcę do Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy. Umowę pomiędzy Sprzedającym a Kupującym uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego. O przyjęciu oferty przez Kupującego mogą świadczyć następujące czynności: (i) pisemna zgoda Kupującego (przedstawiciela Kupującego) na warunki zawarte w Fakturze; (ii) pełna lub częściowa zapłata ceny zakupu Towarów wskazanej w Fakturze; (iii) inne zachowanie Kupującego lub dowolnego przedstawiciela Kupującego zgodne z przyjęciem oferty.

4.

CENA TOWARÓW I ROZLICZENIA MIĘDZY STRONAMI

 1. 4.1

  O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa Towarów podlega 100% przedpłacie. Przedpłata zostanie dokonana przez Kupującego w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po otrzymaniu odpowiedniej faktury od Sprzedającego. Wszystkie faktury muszą zostać opłacone w całości przed rozpoczęciem produkcji poligraficznej.

 2. 4.2

  Płatność dokonywana jest bezpośrednim przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w odpowiedniej Fakturze, w pełnej wysokości i bez potrącania jakichkolwiek kosztów bankowych. Wszelkie opłaty bankowe i wydatki związane z płatnościami za zamówienia ponosi Kupujący.

 3. 4.3

  Datą płatności jest data wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

 4. 4.4

  Prawo własności do Towarów pozostaje przy Sprzedawcy do momentu przyjęcia dostawy przez Kupującego.

 5. 4.5

  Stawka podatku VAT w wysokości 0% ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że Kupujący dostarczy Sprzedającemu formularz IE599 jako dowód wywozu z terytorium UE zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub jeżeli Towar jest przemieszczany na terytorium UE poza terytorium Polski. W przypadku, gdy Kupujący nie dostarczy Sprzedającemu odpowiedniego formularza IE599 w terminie 1 miesiąca od daty wywozu, cena Towaru wskazana w odpowiedniej umowie zostanie automatycznie powiększona o kwotę podatku VAT w wysokości 23%.

 6. 4.6

  Cena Towaru może ulec zmianie automatycznie bez zgody Kupującego w przypadku zmiany adresu dostawy przez Kupującego. Zmiana adresu dostawy wymaga formy pisemnej (e-mail).

5.

DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. 5.1

  O ile nie wskazano inaczej na Fakturze, Sprzedający wydrukuje i wyprodukuje Towary w ciągu 30 dni roboczych od daty faktycznej przedpłaty lub daty otrzymania zakresu rozmiarów od Kupującego lub od daty zatwierdzenia próbki (w zależności od tego, która data nastąpi później), pod warunkiem dokonania przez Kupującego 100% przedpłaty i dostarczenia zakresu rozmiarów (jeśli dotyczy). Warunki dostawy Towarów oraz warunki odprawy celnej zostaną dodatkowo uzgodnione przez strony w formie pisemnej. Towary uznaje się za dostarczone, gdy Kupujący przyjął dostawę w miejscu uzgodnionym przez Strony.

 2. 5.2

  Kupujący jest uprawniony do sprawdzenia Towarów przy dostawie. Jeśli Towary są nie do przyjęcia z jakiegokolwiek powodu, Kupujący musi je odrzucić w momencie dostawy, ale nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostawy. Jeśli Kupujący nie odrzuci Towarów w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostawy, Kupujący zrzeknie się wszelkich praw do odrzucenia tej konkretnej dostawy Towarów. W przypadku odrzucenia Towarów przez Kupującego, Kupujący wyznaczy Sprzedającemu rozsądny termin piętnastu (15) dni roboczych na usunięcie braków.

 3. 5.3

  W celu odrzucenia Towaru, Kupujący prześle Sprzedającemu pisemne zawiadomienie zgodnie z procedurą określoną w Ogólnych Warunkach.

 4. 5.4

  Po otrzymaniu Towarów o niewłaściwej jakości, ilości lub Towarów, które nie odpowiadają opisowi w umowie, strony mogą uzgodnić zwrot od Sprzedającego w wysokości ceny towarów niepełnowartościowych na podstawie pisemnego zawiadomienia sporządzonego przez Kupującego i przekazanego Sprzedającemu. W zawiadomieniu Kupujący wskaże, które wymagania jakościowe nie zostały spełnione.

 5. 5.5

  Sprzedający gwarantuje, że Towar nie jest przedmiotem zastawu, nie jest poszukiwany lub aresztowany, nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami, a częściowo przez osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Towaru, nie ma sporu sądowego dotyczącego Towaru.

6.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. 6.1

  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 2. 6.2

  Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub w związku z umową, w tym związane z jej zmianą, rozwiązaniem, wykonaniem, nieważnością lub interpretacją, będą rozstrzygane przez właściwy sąd w miejscu rejestracji Sprzedającego zgodnie z prawem polskim.

7.

SIŁA WYŻSZA

 1. 7.1

  “Siła wyższa” oznacza wystąpienie zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają stronie wykonanie jednego lub więcej zobowiązań umownych wynikających z umowy, jeżeli i w zakresie, w jakim strona ta udowodni:

  1. [a] że taka przeszkoda jest poza jego uzasadnioną kontrolą; oraz

  2. [b] że nie można było go racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy; oraz

  3. [c] że skutki przeszkody nie mogły zostać w rozsądny sposób uniknięte lub przezwyciężone przez stronę poszkodowaną.

 2. 7.2

  W przypadku braku dowodu przeciwnego przyjmuje się, że następujące zdarzenia mające wpływ na stronę spełniają warunki (a) i (b) określone w ust. 1 niniejszej klauzuli: (i) wojna (wypowiedziana lub niewypowiedziana), działania wojenne, inwazja, działania obcych wrogów, szeroko zakrojona mobilizacja wojskowa; (ii) wojna domowa, zamieszki, rebelia i rewolucja, władza wojskowa lub uzurpowana, powstanie, akt terroryzmu, sabotażu lub piractwa; (iii) ograniczenia walutowe i handlowe, embargo, sankcje; (iv) działanie władzy zgodne lub niezgodne z prawem, przestrzeganie jakiegokolwiek prawa lub zarządzenia rządowego, wywłaszczenie, zajęcie robót, rekwizycja, nacjonalizacja; (v) dżuma, epidemia, klęska żywiołowa lub ekstremalne zdarzenie naturalne; (vi) wybuch, pożar, zniszczenie sprzętu, przedłużająca się awaria transportu, telekomunikacji, systemu informatycznego lub energetycznego; (vii) ogólne zakłócenia pracy, takie jak bojkot, strajk i lokaut, przestój, okupacja fabryk i pomieszczeń.

 3. 7.3

  Strona, która skutecznie powołuje się na niniejszą klauzulę, jest zwolniona z obowiązku wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy i z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej lub z jakiegokolwiek innego umownego środka prawnego za naruszenie umowy, od momentu, w którym przeszkoda powoduje niemożność wykonania, pod warunkiem, że powiadomienie o tym zostanie przekazane niezwłocznie. Jeżeli zawiadomienie o przeszkodzie nie nastąpi niezwłocznie, zwolnienie jest skuteczne od momentu, w którym zawiadomienie o przeszkodzie dotrze do drugiej strony. Jeżeli skutek przeszkody lub zdarzenia, na które się powołano, jest tymczasowy, powyższe konsekwencje mają zastosowanie tylko tak długo, jak długo przeszkoda, na którą się powołano, utrudnia wykonanie umowy przez stronę dotkniętą przeszkodą. W przypadku, gdy czas trwania przeszkody, na którą się powołano, skutkuje znacznym pozbawieniem umawiających się stron tego, czego miały uzasadnione prawo oczekiwać na podstawie umowy, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy poprzez powiadomienie drugiej strony w rozsądnym terminie. O ile nie uzgodniono inaczej, strony wyraźnie zgadzają się, że umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, jeżeli czas trwania przeszkody przekracza 120 dni.

8.

POUFNOŚĆ

 1. 8.1

  Kupujący jest zobowiązany do traktowania wszelkich informacji związanych ze stosunkami handlowymi ze Sprzedającym w ścisłej poufności, w tym zamówień i informacji przekazanych przez Sprzedającego w związku z zamówieniami, i nie ujawniania ich ani nie udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Sprzedającego. Kupujący może ujawnić informacje poufne wyłącznie swoim pracownikom, jeżeli i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich zadań w związku z relacjami biznesowymi ze Sprzedającym. Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy nawet po zakończeniu stosunków handlowych między stronami. Dalsze uzgodnienia dotyczące poufności będą regulowane w odrębnych umowach, jeśli będzie to wymagane.

9.

RÓŻNE

 1. 9.1

  TOWARY SĄ SPRZEDAWANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. SPRZEDAWCA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT, Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

 2. 9.2

  W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC DRUGIEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI NINIEJSZEJ UMOWY, TAKIE JAK MIĘDZY INNYMI UTRATA PRZYCHODÓW LUB PRZEWIDYWANEGO ZYSKU LUB UTRATA DZIAŁALNOŚCI, KOSZTY OPÓŹNIENIA LUB NIEDOSTARCZENIA, KTÓRE NIE SĄ ZWIĄZANE Z ZANIEDBANIEM LUB NARUSZENIEM STRONY LUB NIE SĄ BEZPOŚREDNIM WYNIKIEM TAKIEGO ZANIEDBANIA LUB NARUSZENIA.

 3. 9.3

  W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami a warunkami umowy z Kupującym, pierwszeństwo mają warunki umowy.