Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej SWAG42

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” Strony internetowej SWAG42, prowadzonej za pośrednictwem witryny internetowej, udostępnionej pod adresem URL: https://swag42.com/, zwana dalej „Strona internetowa”.
 2. Strona internetowa jest zarządzana przez:
 3. SWAG42 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 2 / Piętro 1, 03-938 Warszawa, KRS: 0000957590, NIP: 5213960548, REGON: 521519670, dalej jako – „Administrator lub Sprzedawca”. Z Administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 662 428 687 oraz przy użyciu adresu e-mail: admin@swag42.com

Definicje

 1. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. Strona internetowa – witryna internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://swag42.com/.
 3. Dane osobowe - zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Serwisu takimi danymi są np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP oraz inne.
 4. Klient – oznacza podmiot, odwiedzający Stronę internetową, na rzecz którego zgodnie z niniejszym polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi.
 5. Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Strony internetowej.

§ 1

Wstęp

 1. Strona internetowa SWAG42 dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 2. Korzystanie ze świadczonych przez Sprzedawcę usług wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, dlatego też kwestię bezpieczeństwa i ochrony prywatności traktujemy szczególnie poważnie.
 3. Niniejszy dokument powstał, aby pomóc zrozumieć, jak jest chroniona prywatność, jakie dane osobowe są gromadzone, w jakim celu jest to robione oraz w jaki sposób jest wykorzystane. Mieści się również informacja, w jaki sposób umożliwiana jest realizacja praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. W dokumencie wymienione są również stosowane technologie, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Są to przykładowo: obsługa pamięci przeglądarki, geolokalizacja, czy tagi pikselowe.
 5. W zakresie polityki plików cookies, podana jest informacja o warunkach przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnych urządzeniach użytkowników końcowych. Za użytkownika końcowego uznaje się osobę fizyczną lub podmiot, korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb.

§ 2

Deklaracja

 1. Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie prywatności Klientów, Administrator stara się dochować wszelkiej należytej staranności. Aby sprostać temu założeniu, realizowane są normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. о świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).
 2. W szczególności, czynione są należyte starania, aby dane osobowe Klientów były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
  3. nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
  4. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  5. odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
  6. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Strony internetowej jest Sprzedawca - SWAG42 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 2 / Piętro 1, 03-938 Warszawa. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem tel.: +48 662 428 687, pocztą elektroniczną e-mail: admin@swag42.com lub pod adresem siedziby Administratora.

§ 4

Dane przekazywane przez Klientów

 1. Do danych przekazywanych przez Klientów należy nazwa np. imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także inne dane podane przez Klienta w przekazywanej wiadomości za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej. Celem zbierania powyższych danych jest przeprowadzenie wstępnej analizy przedstawionego pytania oraz skontaktowanie się z Klientem w celu poinformowania go o dokonanych ustaleniach oraz przedstawienia za jego zgodą informacji handlowej.
 2. O ile Klient wyraził na to zgodę (poprzez zapisanie się do newslettera), podany przez Klienta adres e-mail może być wykorzystywany w celach marketingowych Administratora. W powyższym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci wysyłania do Klienta informacji w zakresie promocji, rabatów oraz produktów i świadczonych przez Administratora.
 3. Dane zbierane za pośrednictwem formularza zbierane są uwzględniając wynikającą z przepisów prawa zasadę minimalizacji danych tj. są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane.

§ 5

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane po zakończeniu korzystania przez Klienta z usługi, jednakże z zastrzeżeniem możliwości dalszego wykorzystywania tych spośród wymienionych danych, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za zgodą Klienta,
  3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 3. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.
 5. Niezależnie, możliwe jest przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uznaje się w szczególności marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. W pozostałych przypadkach, Administrator prosi o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie tej zgody następuje w szczególności poprzez zaznaczenie pola kontrolnego („checkbox”), przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozyskane w ten sposób dane przetwarzane są na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.).

§ 6

Zbiory, ich zakresy i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy a także cele przetwarzania danych.
 2. Nazwa zbioruZakres przetwarzanych danychCel przetwarzania
  Zbiór danych osobowych Klienta (użytkownika, który rejestruje konto)
  1. imię
  2. e-mail
  3. IP
  Rejestracja konta w celu współdziałania w ramach umowy z firmą Klienta
  Zbiór danych osobowych pracowników firmy Klienta
  1. imię i nazwisko
  2. e-mail
  3. płeć
  4. adres dostawy
  5. data urodzenia
  6. numer kontaktowy
  Realizacja współdziałania w ramach umowy z firmą klienta
  Zbiór danych osobowych Klienta, który wyraził zgodę na „Newsletter”
  1. e-mail
  Wysyłanie „Newsletter”
  Zbiór danych osobowych Klientów, którzy korzystają z formularza kontaktowego, jak również z formularza do złożenia pytania o Produkcie
  1. imię
  2. e-mail
  Zapewnienie możliwości kontaktu z Klientem
  Zbiór danych osobowych Klientów podczas korzystania z czatu online
  1. imię
  2. e-mail
  Zapewnienie możliwości kontaktu z Klientem
  Zbiór danych osobowych Klienta, który korzysta ze Strony internetowej
  1. IP
  2. geolokalizacja
  Zapewnienie możliwości korzystania ze Strony internetowej
  Zbiór danych osobowych Klienta składającego reklamację.
  1. imię i nazwisko
  2. adres
  3. e-mail
  4. numer kontaktowy
  5. numer rachunku bankowego
  6. numer reklamacji
  Prowadzenie postępowania w związku z wniesioną reklamacją.
  Zbiór danych osobowych Klienta, który kontaktuje się z Administratorem
  1. imię i nazwisko
  2. e-mail
  3. numer kontaktowy
  4. IP
  Udzielanie Klientom informacji handlowych, organizacyjnych lub technicznych przez Administratora

§ 7

Powierzenie i udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator może powierzyć dane osobowe Klientów innym podmiotom. Mogą być to np. hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym powierzamy przetwarzanie danych, jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, wystarczy zwrócić się do Administratora z takim żądaniem. Można to uczynić, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administrator może przekazywać przetwarzane dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prawo przetwarzania danych osobowych które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli takie dane zostaną przekazane, Administrator szczególnie dba o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.
 3. Administrator nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu.

§ 8

Uprawnienia Klienta

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują związane z tym uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych:
  1. Art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych:
   1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).
  2. Art. 16 RODO prawo do sprostowania:
   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Art. 17 RODO, prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):
   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
    1. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
    2. wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
    3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
    4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
    5. dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  4. Art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO:
   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   2. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
   3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   4. Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   5. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. Art. 20 of RODO prawo do przenoszenia Danych Osobowych:
   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
   2. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  6. Art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych.
   1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora). Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   2. Ponadto, osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub powszechnie obowiązujące przepisy.
   3. Administrator może udostępniać funkcjonalności systemowe, umożliwiające realizację tych uprawnień. W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną w § 21 niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.

§ 9

Dzienniki serwerowe

 1. Dziennikami serwerowymi są wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Strony internetowej, automatycznie zapisujące żądania stron, które są wysyłane gdy Klienci korzystają ze Strony internetowej. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.
 2. Dane gromadzone w dziennikach systemowych są przez nas wykorzystywane przez czas nieokreślony, wyłącznie w celu administrowania Strony internetowej. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

§ 10

Pamięć podręczna

 1. Świadcząc usługi na rzecz Klientów, Administrator może w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia Klienta. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu Klienta. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi sesjami Klienta. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze Strony internetowej, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze Strony internetowej, obciążając tym samym łącze internetowe Klienta.

§ 11

Geolokalizacja

 1. Administrator albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, może korzystać z funkcjonalności geolokalizacji, polegającej na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o miejscu pobytu Klienta. W tym celu przetwarzane mogą być dane: numer IP, z czujnika GPS, z punktu Wi-Fi lub ze stacji bazowych sieci komórkowej.

§ 12

Tag pikselowy

 1. Administrator albo podmioty trzecie za pośrednictwem administrowanych przez nie plików cookies, może korzystać z funkcjonalności tagów pikselowych. Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności Klienta na Stronie internetowej.

§ 13

Pliki cookies - wprowadzenie

 1. W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, Administrator stosuje profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Strony internetowej. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Strony internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w § 17 niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.

§ 14

Podstawa przetwarzania plików cookies

 1. Pliki cookies są przetwarzane na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).
 2. Klientów korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej, Administrator prosi o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.
 3. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

§ 15

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora

 1. Pliki cookies są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies Administrator może skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
 2. Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich kategorie:
  1. Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające.
  2. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  3. Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na Stronie internetowej lub poza nim do preferencji Klienta.
 3. Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
  1. Pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Klienta,
  2. Pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Klienta.
 4. Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
  1. Pliki cookies Administratora,
  2. Pliki cookies podmiotów trzecich.

§ 16

Pliki cookies Administratora

 1. Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie Strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji Klienta, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

§ 17

Pliki cookies podmiotów trzecich

 1. Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
  1. Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
  2. Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
  3. Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
  4. YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem Strony internetowej, o ile Administrator udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Klienta, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.
 3. Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają nasze dane:
  1. Polityka prywatności Google
  2. Polityka cookies Facebook
  3. Polityka prywatności Pinterest
  4. Zasady stosowania plików cookie Instragram
  5. Polityka cookies Twitter
  6. Polityka cookies LinkedIn
  7. Polityka cookies Telegram
  8. Polityka cookies WhatsApp

§ 18

Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

 1. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Edge
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
 3. Aktualne zasady zarządzania plikami w przeglądarkach nie wymienionych wyżej można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
 4. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
 5. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Strony internetowej.

§ 19

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

 1. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

§ 20

Zmiany Polityki prywatności i plików cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies. W przypadku zmiany polityki prywatności, Administrator opublikuje jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

§ 21

Kontakt i zgłoszenia

 1. Administrator nieustannie czyni wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów i pliki cookies z dochowaniem najwyższych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:
  1. admin@swag42.com
  2. +48 662 428 687
  3. SWAG42 Sp. z o.o.
  4. ul. Zwycięzców 2 / Piętro 1,
  5. 03-938 Warszawa
 2. Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. W przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub plików cookies, zachęcamy do kontaktu.

§ 22

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym RODO.